Welkom op www.krijtstiften.nl

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00

Algemene Voorwaarden Krijtstiften.nl

 

Artikel 1 Definities 1. Krijtstiften.nl is als handelsnaam geregistreerd bij Unicorn Displays B.V. genoemd onder Artikel 1 punt 2. Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Den Haag.

2. Unicorn Displays B.V. : Besloten Vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te 2641 KS Pijnacker aan de Ambachtsweg 6, hierna te noemen Virage koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

3. Website van Krijtstiften.nl: www.Krijtstiften.nl

4. Algemene voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden

5. Overeenkomst/opdracht: de levering van het product door Krijtstiften.nl   Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Krijtstiften.nl en een koper waarop Krijtstiften.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Krijtstiften.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

4. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.   Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen 1. Offertes van Krijtstiften.nl zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Krijtstiften.nl  niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Krijtstiften.nl’s offerte c.q. orderbevestiging. 3. In offertes c.q. orderbevestigingen van Krijtstiften.nl genoemde levertijden en andere voor door Krijtstiften.nl te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 4. Door Krijtstiften.nl opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer, aflevering- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Krijtstiften.nl tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 6. Krijtstiften.nl is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7. Klant verklaart te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van Krijtstiften.nl gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel regio Den Haag.

Artikel 4. Levering    1. De door Krijtstiften.nl geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken. 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.   Artikel 5. Levertijd 1. Door Krijtstiften.nl opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 2. Bij niet tijdige levering dient de koper Krijtstiften.nl daarom schriftelijk in gebreke te stellen en Krijtstiften.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 3. De door Krijtstiften.nl opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

4. De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.   Artikel 6. Deelleveringen Het is Krijtstiften.nl toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Technische eisen enz. 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Krijtstiften.nl er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.   Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden Indien door Krijtstiften.nl een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.   Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 1. In de volgende gevallen is Krijtstiften.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Krijtstiften.nl schadevergoeding te vorderen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Krijtstiften.nl omstandigheden ter kennis komen die Krijtstiften.nl goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Krijtstiften.nl de koper bij het sluiten van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;

- ingeval van faillissement, WSNP (Wet Schuld sanering Natuurlijk Persoon) of surseance van betaling van de koper. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Krijtstiften.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Krijtstiften.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.   Artikel 10. Garantie 1. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Krijtstiften.nl kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies van Krijtstiften.nl. 3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 4. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat complete betaling, conform de factuur van Krijtstiften.nl, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.   Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Krijtstiften.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Krijtstiften.nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Krijtstiften.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 2. Door Krijtstiften.nl geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4. Koper geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Krijtstiften.nl danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Krijtstiften.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Krijtstiften.nl zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Krijtstiften.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.   Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Krijtstiften.nl te melden. 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Krijtstiften.nl. 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Krijtstiften.nl worden geretourneerd.   Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: - in Europese valuta - exclusief BTW - op basis van door Krijtstiften.nl gehanteerde minimum hoeveelheden - exclusief transportkosten

- exclusief verzendkosten

- exclusief verpakkingskosten - af fabriek 2. Indien Krijtstiften.nl met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Krijtstiften.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Krijtstiften.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden. 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.   Artikel 14. Emballage 1. De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, bokken (t.b.v.glas), dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Krijtstiften.nl gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Krijtstiften.nl deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd. 
Artikel 15. Betaling 1. Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van Krijtstiften.nl te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.

2. Krijtstiften.nl neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

3. Krijtstiften.nl heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

4.Krijtstiften.nl hanteert de volgende betaalmogelijkheid: - I-Deal - factuurbedrag over boeken op bankrekening NL41INGB0007080185, onder vermelding van het factuurrnummer.

5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Krijtstiften.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. Krijtstiften.nl zal een eerste herinnering sturen, betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na herinneringdatum. 3. Na het verstrijken van 8 dagen na de eerste herinneringdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

Krijtstiften.nl zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus € 7,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen.

4. Na het verstrijken van 8 dagen na de tweede herinneringdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

Krijtstiften.nl zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus € 27,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen.

Blijft de koper onder de vermelde Art. 15.4 in gebreke dan zal Krijtstiften.nl een incassobureau inschakelen. Zie Artikel 16 incassokosten. 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Krijtstiften.nl en de verplichtingen van de koper jegens Krijtstiften.nl onmiddellijk opeisbaar zijn. 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 7. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

 Artikel 16. Incassokosten 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. Ingeval van wanbetaling rekenen wij 15% incassokosten van de hoofdsom. Indien de hoofdsom lager is dan € 2000, - dan wordt er Rapport Voorwerk II gevorderd

2. Indien Krijtstiften.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid Krijtstiften.nl is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. 2. Krijtstiften.nl is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Krijtstiften.nl of haar ondergeschikten; 3. De aansprakelijkheid van Krijtstiften.nl is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Krijtstiften.nl  in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Krijtstiften.nl aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Krijtstiften.nl beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Krijtstiften.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Krijtstiften.nl van Krijtstiften.nl’s producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor Krijtstiften.nl of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit Krijtstiften.nl uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf Krijtstiften.nl volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Krijtstiften.nl aanvaardt koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Krijtstiften.nl ontstaat.   Artikel 18. Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Krijtstiften.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Krijtstiften.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Virage daaronder begrepen. 2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Krijtstiften.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Krijtstiften.nl niet mogelijk en is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 3. Indien Krijtstiften.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.   Artikel 19. Rechts- en forumkeuze 1. Op de (rechts)verhouding tussen Krijtstiften.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Krijtstiften.nl en de koper zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Den Haag (sector kanton locatie Den Haag). Evenwel heeft Krijtstiften.nl het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

  Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 27294772. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.